Aranymondások a szeretetről.

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. (Jn3:16)

Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást!(Jn 13, 34) .

A szeretetben nincsen félelem; sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár: a ki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben.(1Jn4:18)

Fiacskáim, ne szóval szeressünk, se nyelvvel; hanem cselekedettel és valósággal(1Jn3:18)

Ha azt mondja valaki, hogy: Szeretem az Istent, és gyűlöli a maga atyjafiát, hazug az: mert a ki nem szereti a maga atyjafiát, a kit lát, hogyan szeretheti az Istent, a kit nem lát?(1Jn4:20)

Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek; mert a ki szereti a felebarátját, a törvényt betöltötte.(Róm13:8)

Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!(1Kor16:14)

Mert ha azokat szeretitek, a kik titeket szeretnek, micsoda jutalmát veszitek? Avagy a vámszedők is nem ugyanazt cselekszik-é?(Mt5:46)

De néktek mondom, kik engem hallgattok: Szeressétek ellenségeiteket, jól tegyetek azokkal, a kik titeket gyűlölnek,(Lk6:27)

A miképen az Atya szeretett engem, én is úgy szerettelek titeket: maradjatok meg ebben az én szeretetemben.
Ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben; a miképen én megtartottam az én Atyámnak parancsolatait, és megmaradok az Ő szeretetében.(Ján15:9-10)

Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengő ércz vagy pengő czimbalom.
És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is; és ha egész hitem van is, úgyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyökről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok.
És ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból.
A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irígykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel.
Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rójja fel a gonoszt,
Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal;
Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr.
A szeretet soha el nem fogy: de legyenek bár jövendőmondások, eltöröltetnek; vagy akár nyelvek, megszünnek; vagy akár ismeret, eltöröltetik.(1Kor13:1-8)

Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három; ezek között pedig legnagyobb a szeretet.(1Kor13:13)

Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökkévaló az ő kegyelme!(Zsolt118:1)

Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az Ő barátaiért.(Ján15:13)


"Boldog" aranymondások

Boldog ember az, aki az Úrba vetette bizodalmát, és nem fordul a kevélyekhez és a hazugságra vetemedettekhez!(Zsolt40:5)

Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül.(Zsolt1:1)

Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, s a te ösvényeid vannak szívében.(Zsolt84:6)

Boldogok, akiknek útjuk feddhetetlen, akik az Úr törvényében járnak.
Boldogok, akik megőrzik az ő bizonyságait, és teljes szívből keresik őt.(Zsolt119:1-2)

Boldogok a lelki szegények: mert övék a mennyeknek országa.
Boldogok, akik sírnak: mert ők megvígasztaltatnak.
Boldogok a szelídek: mert ők örökségül bírják a földet.
Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot: mert ők megelégíttetnek.
Boldogok az irgalmasok: mert ők irgalmasságot nyernek.
Boldogok, akiknek szívük tiszta: mert ők az Istent meglátják.
Boldogok a békességre igyekezők: mert ők az Isten fiainak mondatnak.
Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért: mert övék a mennyeknek országa.
Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek én érettem.(Mt5:3-11)


Aranymondások a hitről

Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek.(Mt7:7)

Ami embereknél lehetetlen, lehetséges az Istennél.(Lk18:27)

Amit könyörgéstekben kértek, higyjétek, hogy mindazt megnyeritek, és meglészen néktek.(Mk11:24

Legyen néktek a ti hitetek szerint.(Mt9:29)

És amit könyörgéstekben kértek, mindazt meg is kapjátok, ha hisztek.(Mt21:22)

Mert ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.(Mt18:20)

Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, a mit csak akartok, és meglesz az néktek(Jn15:7)

És ez az a bizodalom, a mellyel ő hozzá vagyunk, hogy ha kérünk valamit az ő akarata szerint, meghallgat minket:
És ha tudjuk, hogy meghallgat bennünket, akármit kérünk, tudjuk, hogy megvannak a kéréseink, a melyeket kértünk ő tőle.(1Jn5:14-15)

Mert a miképen holt a test lélek nélkül, akképen holt a hit is cselekedetek nélkül.(Jak2:26)

És a hitből való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt. És ha bűnt követett is el, megbocsáttatik néki.(Jak5:15)

A hit pedig a remélt dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés.(Zsid11:1)

Hagyjad az Úrra a te útadat, és bízzál benne, majd Ő teljesíti.(Zsolt37:5)

És hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged és te dicsőítesz engem.(Zsolt50:15)


Aranymondások a békességről

Jőjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.(Mt11:28)

Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom néktek: nem úgy adom én néktek, a mint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!(Ján14:27)

Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem.(Ján14:1)

Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt.
És az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.(Fil4:6-7)

Aranymondások Isten országáról


Megkérdeztetvén pedig a farizeusoktól, mikor jön el az Isten országa, felele nékik és monda: Az Isten országa nem szemmel láthatólag jön el.
Sem azt nem mondják: Ímé itt, vagy: Ímé amott van; mert ímé az Isten országa ti bennetek van.(Lk17:20-21)

Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!(Mt28:20)

Jól tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle.(Mt6:8)

Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok jókat azoknak, a kik kérnek tőle?!(Mt7:11)

Az Isten pedig nem a holtaknak, hanem az élőknek Istene: mert mindenek élnek Ő néki.(Lk20:38)

Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.(Ján14:6)

Monda néki Jézus: Én vagyok a feltámadás és az élet: aki hisz én bennem, ha meghal is, él(Ján11:25)

Bizony, bizony mondom néktek, hogy a ki az én beszédemet hallja és hisz annak, aki engem elbocsátott, örök élete van; és nem megy a kárhozatra, hanem általment a halálból az életre.(Ján5:24)

És lészen, hogy mindaz, aki az Úrnak nevét segítségül hívja, megtartatik.(Apcsel2:21)

 

 

Templates by a4joomla