Tájékoztató Sírhely tulajdonosoknak

Felhívjuk figyelmüket néhány szabályra a temető működésével kapcsolatban.
Az 1999 XLIII.törvény és a 145/1999(X.1) Korm. rendelet szabályozza a temetők működtetését.

1.A sírhely feletti rendelkezési jog

A sírhelytulajdon - megváltással szerzett rendelkezési jog - amit egy bérleti jogviszonyhoz hasonlíthatjuk.
A sírhelytulajdonos addig rendelkezik a sírhellyel, amíg - a törvényben meghatározott feltételek mellett - megváltotta a sírhelyet.

A sírhely feletti rendelkezési jog a megváltási idő lejárta előtt újra megváltható az előírt teljes időre.

A megváltási idő lejártát követően - szintén törvénnyel szabályozott módon - a sírhellyel és a rá épített sírjellel (sírkő, kopjafa, stb.) kapcsolatos rendelkezési joga megszűnik.

Az újra meg nem váltott sírhellyel és a rajta lévő felépítménnyel a lejárattól számított egy év türelmi idő után a temető tulajdonosa rendelkezik, ill. tulajdonába mennek át.

Kivételt képeznek a védett (történelmi, és egyházi, lelkész) sírok.

A sírok használati ideje 25 év, az alulépítésű kriptáké 60 év, a felülépítésű kriptáké 100 év. A lejárt sírok és kripták újra temetésre kerülnek, ha a hozzátartozók nem váltják meg.
Temetőnkben rátemetés csak kivételes esetben lehetséges, mert a korábbi temetéseknél elhelyezett koporsókat nem helyezték elég mélyre a rátemetéshez, ezért ajánlott családtagoknak dupla sírhelyet váltani. Az előre váltott sírhelyet kérjük jól látható módon megjelölni, a biztos megőrzés érdekében.

A nyugvási időt (használati időt), s így a sírral való rendelkezési jogot meg kell váltani. A megváltott nyugvási időn belül a sírhelytulajdonos tudta és jóváhagyása nélkül a sírba sem temetni, sem arra sírjelet építeni nem lehet!
A sírhelytulajdon (sírhely feletti rendelkezési jog) öröklésére az általános örökösödési jogszabályok az irányadók.

2. Sírhely megváltás, újraváltás.

A Ceglédi Református temetőkben lévő sírokat minden ceglédi református lakos annak a református egyházközségnek a hivatalában válthatja meg, illetve válthatja újra, amelyiknek a területén bejelentett állandó lakcíme van. Nem ceglédi lakosok, más felekezetű ceglédi lakosok valamint polgári szertartás, és újraváltás esetén az Újvárosi református temetőben levő sírok megváltásához a Cegléd-Újvárosi Református Egyházközség Hivatalát (Cegléd, Petőfi u.6. (53-310-059) keressék fel.
Temetéskor vagy újraváltáskor a temetőőr által kiállított sírcédulával keressük fel a területileg illetékes Egyházközség Hivatalát.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy temetés esetén a sírhelynek kötelezően megváltandó nyugvási ideje 25 év, amit a beletemetés napjától számítunk.
Az alulépítésű kripta megváltási ideje 60 év, a felülépítésű kriptáé 100 év. A kriptákat nem kell minden temetés alkalmával újraváltani csak a megváltási idő lejárta után.
Amennyiben már megváltott sírba történik temetés, úgy a sírhely nyugvási idejét a fentiek figyelembe vételével meg kell hosszabbítani.

3.Sírhelyek meghatározása, fenntartása:

A sírok alapterületük szerint lehetnek egy vagy többszemélyes sírok, attól függően, hogy hány koporsót kívánnak a későbbiekben egymás mellé helyezni. A megváltási díj a többszemélyes sírok esetében arányosan nő. A megváltáskor, vagy nyugvási idő meghosszabbításkor a többszemélyes sírt egy egységként kezeljük, tehát a teljes sírt kell megváltani, függetlenül attól, hogy melyik részébe történik temetés. A többszemélyes sírokról később nem választható le rész, kivéve, ha a sírhely nyugvási ideje lejárt, s biztosítható a leválasztott rész önálló sírként való értékesítése.
Lehetőség van előre megváltani sírhelyeket. A kettős sírhely váltásakor mindkét sírhelyet meg kell váltani.

A temetkezésre megváltott sírhely magánszemélyek között csere vagy adásvétel tárgya nem lehet.
A temetkezési helyek bérlője további használatba, vagy bérletbe nem adhatja, azt semmilyen formában el nem idegenítheti, és nem terhelheti meg. Nem minősül a sírhely használatba adásának a bérlő által kijelölt személy sírba temetése.

A sírokat és a még fel nem használt sírhelyeket és azok környékét valamint a közlekedő utakat egész évben gondozni köteles a megváltója. A sírok növénnyel díszítését, ápolását a hozzátartozók végzik, vagy megbízással másokkal is végeztethetik.

A temetőben elhelyezett virágok, tárgyak, síremlékek megrongálásáért esetleg eltulajdonításáért, vagy elemi csapásból eredő károkért a temető fenntartója felelősséggel nem tartozik.

Sírhelyről való lemondás:
Amennyiben a sírhely megváltási ideje lejár, és nem kívánja azt újraváltással meghosszabbítani, a lelkészi hivatalokban egy lemondó nyilatkozat kitöltésével, és aláírásával lemondhat róla. Ezzel elkerülheti azt a kellemetlenséget, amikor a régebben lejárt rendelkezési jogú, és újra nem váltott sírok újratemetésre kerülnek.

A temetővel kapcsolatos mindennemű felvilágosításért, vagy bármiféle panasszal első fokon a temetőőrhöz, másod fokon a temető fenntartójához lehet fordulni.

A Cegléd-Újvárosi Református temető fenntartója:

Cegléd-Újvárosi Református Egyházközség
Cegléd Petőfi u. 6.
Tel:06-53-310-059
Hívatali ügyfélfogadási órák: Hétfőtől péntekig: 09:00-12:00

Temetőőr: Molnár János
Telefonszáma: 06-20-926-9786

 

 

A Ceglédi Református Egyházközségek közös kezelésében levő temetők sírhely árai.
Érvényes 2019. február 1.-től visszavonásig

(Kistemető, Öregtemető, Újvárosi Református temető)

Sírhelyek megváltási díjai Cegléd Város Református temetőiben: 25 évre

1.osztályú.egyes sírhely: 30.000.-Ft (1.200.-Ft/év)
1.osztályú. dupla sírhely: 52.500.-Ft (2.100.-Ft/év)
1.osztályú. tripla sírhely:  65.000.-Ft (2.600.-Ft/év)

Kiemelt egyes sírhely:     45.000.-Ft ( 1.800.-Ft/év)
Kiemelt dupla sírhely:      75.000.-Ft (3.000.-Ft/év)
Kiemelt tripla sírhely:     120.000.-Ft (4.800.-Ft/év).
 

Kripták megváltási díjai Cegléd Város Református temetőiben:

Alulépítéses kripta:     20.000Ft/m2 60 évre
Felülépítéses kripta:    30.000Ft/m2 100 évre

Sírásási díj:
Koporsós: 20.000.-Ft
Urnás:        7.000.-Ft

Sírkő beszállítási, felállítási, építési munkához engedély:
Egyes sír:                     5.000.-Ft
Dupla sír:                     7.000.-Ft
Tripla sír, kripta.          10.000.-Ft
Sírkő felújítási engedély: 3.000.-Ft

Ravatalozó használat:
Öreg temetőben:                     18.000.-Ft
Kis temetőben:                        15.000.-Ft
Újvárosi Református temetőben: 12.000.-Ft

Temető fenntartás  20.000.-Ft (Egyházfenntartási járulékot rendszeresen fizető református egyháztagok református  búcsúztatásánál nem kell megfizetni)

Lelkészi búcsúztatás ( stóla) 15.000.-Ft

Kántor díja:                           5.000.-Ft

Ügyintézési(kezelési) költség: a temetési díj 20%-a

Harangozás:
temetéskor: 1.500.-Ft
emlékharang: 2.000.-Ft

A Ceglédi Református Egyházközségek Közös Közigazgatási Bizottsága

 

 

Templates by a4joomla